Condicions generals de compra

A continuació s’exposa el document contractual que regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web www.centrenatura.com

L’acceptació de el present document comporta que l’usuari / a:

Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.
Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de el lloc www.sili
El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

OBJECTE DEL CONTRACTE

El present contracte té per objecte, regular la relació contractual de compra venda nascuda entre el prestador i l’usuari / a, en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.
La relació contractual de compravenda, comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web, d’un producte o servei concret.

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El procediment de contractació únicament podrà ser realitzat en l’idioma espanyol.

L’usuari per poder accedir als serveis oferts pel prestador, s’haurà de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar a prestador, la pèrdua o robatori dels mateixos o de el possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi a el bloqueig immediat.

L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant de prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei de les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

  1. Seleccionar els productes concrets per a la compra.
  2. Afegir-los a la cistella virtual.
  3. Comprovar que els productes que s’han afegit a la cistella virtual són els que realment es desitgen.
  4. Validar la compra / Fer el pagament.

En tot cas la plataforma de contractació de el prestador informarà a l’usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, i dins de les següents 24 hores, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte o servei contractat.

Podria donar-se el cas que, per a la compra de determinats productes o la prestació de determinats serveis, es redirigirà a l’usuari a la pàgina web d’un tercer, en aquest cas, haurà d’acceptar les seves pròpies condicions generals de contractació, i no és el prestador, responsable de els compromisos pactats entre les parts.

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DEL PRODUCTE

ELECCIÓ DEL PRODUCTE

El comprador és l’únic responsable de l’elecció del producte objecte de la compravenda, així com de l’ús o funció al fet que el mateix es destina. Per tant el prestador no es fa responsable ni garanteix que el producte sigui l’adequat per a les aplicacions preteses pel comprador, ni per assolir, en tot o en part, els objectius previstos per aquest a el d’efectuar la seva compra dels productes.

LES DESPESES DE LLIURAMENT I TRANSPORT

Els enviaments es realitzaran mitjançant l’empresa de transport que l’empresa comerciant estimi més oportú.

Les despeses d’enviament dependran de cada comanda.

Els lliuraments es realitzaran en un termini de 48 a 72 hores, després d’haver realitzat la compra, havent exclòs festius i caps de setmana. Aquest termini no es complirà en el cas de productes que calgui encarregar. La nostra web, enviarà un correu electrònic posterior a la compra, si aquest termini s’excedeix, explicant els motius i oferint alternatives.

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l’usuari / a, lliuraments de dilluns a divendres, exclosos festius.

De tal manera, no assumim cap responsabilitat per quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari / a siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a la empresa d’enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència de el destinatari.

Sense perjudici de l’anterior, adoptarem les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, i si no és així, com més aviat millor, a satisfacció de l’emissor com de el destinatari, de manera que no es pot imputar responsabilitat alguna a el prestador.

TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte a cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables i en tot cas s’han d’expressar en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, segur d’enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos a el producte  adquirit.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase de la mateixa. El client assumeix que en tot cas la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

Tot pagament realitzat per el prestador comportarà l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament enviada dins de l’embalatge al costat de el / s producte / s adquirit / s, o bé a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari, si aquest així ho requereix.
Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari comptarà amb el telèfon WAPS 637 80 10 46 via correu electrònic a l’adreça de correu electrònic: info@centrenatura.com En tot cas s’ha d’indicar en l’assumpte de el missatge.
Les ofertes seran vàlides pel temps en què es trobin publicades al web o fins a la data indicada en la pròpia oferta.

FORMA DE PAGAMENT

Pagaments amb targeta mitjançant paypal.

Targetes (VISA) de crèdit:

El càrrec es realitzarà a través de la TPV (Terminal Punt Venda) de paypal un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes. D’aquesta manera garantim la total confidencialitat de les dades bancàries, que són transmesos directament. Les nostres transaccions són totalment segures i xifrades mitjançant seguretat SSL, el nostre servidor és segur amb el protocol HTTPS. Per seguretat www.centrenatura.com no fa servir en cap cas les dades bancàries de la targeta. El frau amb targeta de crèdit és un delicte, aquesta empresa entaularà accions judicials contra el que realitzi una transacció fraudulenta a la nostra botiga on-line.

DRET DE DESISTIMENT O RESOLUCIÓ

Dret de desistiment:

Té vostè dret a desistir de el present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals de el dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent de el transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

A causa de les característiques i naturalesa dels béns comercialitzats al portal, i per raons de protecció de la salut o d’higiene, per a l’exercici de l’indicat dret de desistiment serà imprescindible que els béns que s’haguessin lliurat amb un envàs precintat, no hagin estat des precintats després del lliurament, la mateixa limitació s’aplicarà quan es tracti de productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Per exercir el dret de desistiment, només cal que contacti amb nosaltres a través del nostre e-mail: info@centrenatura.com.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències de el desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, excloses les despeses de lliurament, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informe de la seva decisió de desistir de el present contracte.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial.

Haurà vostè tornar-nos o lliurar directament els béns, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment de el contracte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Haurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns, llevat que s’hagués hagut error en a el lliurament o defectes en el producte.

Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns, resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns.

GARANTIES APLICABLES

Tots els productes oferts a través del lloc web són distribuïts a España per NATUR IMPORT S.L. .

TERMINI DE LLIURAMENT

Lliuraments de dilluns a divendres, exclosos festius, en 24-48h si no hi ha incidències d’estoc o d’un altre tipus.

Els terminis d’expedició i lliurament es comptaran des de l’acceptació de la comanda i són merament indicatius. El comprador no tindrà dret a cap indemnització per retards eventuals en el lliurament.

En el cas que la recollida de mercaderia incumbeixi a comprador, i aquest no la reculli després de la seva posada a disposició, el prestador té dret a emmagatzemar la mercaderia, o després d’interpel·lar el comprador procedir al seu lliurament o venda compensatòria per compte i risc de aquest. En el cas de lliuraments successius, si el comprador persisteix en no recollir les mercaderies, el prestador podrà resoldre el contracte anul·lant en conseqüència aquella part de la comanda pendent de servir

El temps de lliurament per a (assenyalar un termini per als diferents productes o un termini general) serà d’aproximadament 48 a 72 h. hores, el qual pot augmentar per causes alienes a la nostra empresa com poden ser: retencions en duanes, pèrdues de paquets per part de correus, causes de força major, vagues i qualsevol altra causa que ho justifiqui.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D’acord amb el que estableix a l’article 5 de la L.O. 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de Maria Teresa Pous Marcet amb la finalitat de possibilitar la relació comercial amb vostè, per a l’enviament dels productes adquirits, així com per a la remissió d’informació relacionada amb els nostres productes i serveis, incloent per a això el correu electrònic.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al nostre domicili, acompanyant a la seva sol·licitud per escrit fotocòpia del seu NIF a info@centrenatura.com

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari / a, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de domicili de l’usuari / a.

En el cas que l’usuari / a tingui el seu domicili fora d’Espanya, el prestador i l’usuari / a, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals Espanyols.